Minska slitage av din hästs leder – Ge Conquer varje dag

Här följer ett referat från en klinisk studie i syfte att förebygga hälta hos tävlande galoppörer genom att oralt administrerat Conquer® under 2 månader: Studien utfördes av veterinärer på Djursjukhuset Rood and Riddle i Kentucky och har publiserats av veterinär Scott Pierce (se nedan)

 

26 galoppörer i aktiv tränings- och tävlings kondition ingick i studien. 13 hästar randomiserades till behandlingsgrupp och fick 100 mg hyaluronsyra oralt/dag och 13 hästar randomiserades till att få placebo gel dagligen i 59 dagar.

 

Åldern på hästarna varierade från 2-6 år.

 

Tränings och veterinärjournaler upprättades för varje häst. Antalet dagar som hästen sprang på banan samt antalet konvalescens dagar räknades. Hästarna utvärderades kontinuerligt av veterinär med avseende på hälta, ledsvullnad samt smärta vid böjprov. Några hästar som uppvisade hälta röntgades.

 

Vid utvärderingen hade färre hästar blivit halta som fått Conquer dagligen under 2 månader jämfört med de hästarna som fått placebo. Elva av tretton (85%) hästar undersöktes pga  symtom på hälta någon gång under studietiden i placebogruppen, medan fyra av tolv (33%) i den hyaluronsyrabehandlade gruppen. Denna skillnad mellan grupperna var statistisk signifikant (p=0.0137).

 

Efficacy of orally administered sodium hyaluronate gel in racing Thoroughbred (2005). Pierce, S. In Hyaluronan Structure, Metabolism, Biological Activities, Therapeutic Applications. Eds: Balazs E.A and Hascall V. Volum II, 519-522.